Stavební společnost
Výstavba rodinných domů, půdních bytů, rekonstrukce a správa objektů
Financování
POSTUP PŘI KOUPI JEDNOTKY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Úvěrový specialista Ing. Aleš Černý, 4Brokers, Opletalova 921/6, tel 602 222 362, ales.cerny@4brokers.cz zajistí nejlepší podmínky financování na trhu.ÚSTNÍ REZERVACE
  • Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu 7 dnů. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy.

PÍSEMNÁ REZERVACE – REZERVAČNÍ SMLOUVA
  • Rezervační poplatek na bytovou jednotku a příslušenství bytu (sklepní kóje, parkovací stání) činí 100 000 Kč včetně DPH a po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se stane první splátkou zálohy na kupní cenu příslušné jednotky. Rezervační poplatek hradí klient do 7 dnů od podpisu Rezervační smlouvy na číslo účtu, které je uvedeno v záhlaví Rezervační smlouvy, variabilním symbolem je číslo jednotky.
  • Písemná rezervace je závazná, tzn. že pokud klient z vlastní vůle od rezervační smlouvy odstoupí, či neuzavře smlouvu o smlouvě budoucí kupní ve lhůtě 14 dnů od uzavření Rezervační smlouvy, rezervační poplatek propadá a bude započten na smluvní pokutu, na kterou má prodávající nárok. Závazná rezervace vznikne podpisem Rezervační smlouvy.

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (SoSBK)
  • Kupující je povinen uzavřít do 14 dnů od podpisu Rezervační smlouvy Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jejíž vzorové znění mu bude předloženo před podpisem Rezervační smlouvy. Úhrada druhé zálohy ve výši 15 % ze sjednané kupní ceny vč. DPH bude uhrazena do 7 dnů od podpisu SoSBK (do této částky bude započten Rezervační poplatek).

DOKONČENÍ HRUBÉ STAVBY A ZASTŘEŠENÍ NEJVYŠŠÍHO PODLAŽÍ (platí pro dům B a C)
  • Úhrada třetí zálohy ve výši 50 % ze sjednané kupní ceny včetně DPH. Částka zahrnuje příslušné DPH a je splatná do 5 pracovních dnů v případě financování z vlastních zdrojů a do 60 pracovních dnů v případě financování hypotéčním úvěrem, a to vždy od doručení písemného oznámení prodávajícího kupujícímu o dokončení hrubé stavby. K okamžiku splatnosti třetí zálohy se prodávající zavazuje zajistit zápis příslušné jednotky do katastru nemovitostí jako rozestavěné jednotky (bytová či nebytová) formou prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k rozestavěným jednotkám, aby mohlo být zapsáno zástavní právo ve prospěch hypoteční banky a ta mohla část kupní ceny ve výši třetí zálohy uvolnit ve prospěch prodávajícího.

DOKONČENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK (platí pro dům B a C)
  • Úhrada čtvrté zálohy ve výši 20 % sjednané kupní ceny včetně DPH. Částka zahrnuje příslušné DPH a je splatná do 7 dnů od doručení písemného oznámení prodávajícího kupujícímu o dokončení vnitřních omítek.

KOLAUDACE
  • Předpokládaný termín kolaudace bytového domu A: 05/2024. Podpisu Kupní smlouvy předchází úhrada zbývající části kupní ceny. Poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí ve výši 2 000 Kč platí prodávající a kupující každý jednou polovinou.

PŘEVZETÍ BYTU A PODPIS KUPNÍ SMLOUVY
  • Předpokládaný termín předávání bytu: Dům „A“ 05/2024, Dům „B“ 12/2024, Dům „C“ 10/2024.

ZÁPIS DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
  • Podáním návrhu na vklad Kupní smlouvy se do katastru nemovitostí zapíše změna vlastnictví příslušné jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku po uplynutí dvacetidenní ochranné lhůty.

Při podpisu Rezervační smlouvy nebo Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a vždy k okamžiku splnění příslušného milníku dle smlouvy pro účely úhrady třetí, čtvrté a páté zálohy na kupní cenu bude ze strany prodávajícího kupujícímu vystaveno a zasláno písemné oznámení o splnění příslušného milníku a splatnosti příslušné části kupní ceny. Součástí takového oznámení bude také zálohový list s vyčíslením příslušné zálohy na kupní cenu.

Po uhrazení veškerých záloh a dalších plateb dle Rezervační smlouvy a Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí a po předání jednotky do užívání kupujícímu bude ze strany prodávajícího kupujícímu vystaven konečný daňový doklad na kupní cenu jednotky s vyčíslením aktuálně platné DPH. Datem zdanitelného plnění bude den předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo den doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve, ve smyslu platné právní úpravy zákona o DPH.
Veškeré úhrady budou probíhat bankovním převodem na účet prodávajícího, který bude uveden v Rezervační smlouvě a Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a v příslušném zálohovém listu.Copyright © 2023 | Carmino s.r.o. | Volejte: +420 608 350 813 | e-mail: carmino-stavby@seznam.cz | Kontaktní formulář